Verilen 2 tarih arasındaki tüm yılları alın

İki yılım varsa, örneğin:

YEAR(@STARTDATE) -- 2011
YEAR(@ENDDATE)  -- 2015

Sağlanan ikisinin arasında @STARTDATE ve @ENDDATE dahil olmak üzere tüm yılları içerecek #YEARRANGE adlı geçici bir tabloyu nasıl oluşturabilirim. Başka bir deyişle, şöyle görünecek:

#YEARRANGE
==========
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
3
katma yazar Evaldas Buinauskas, kaynak

7 cevap

Böyle deneyebilirsiniz:

DECLARE 
   @start DATE = '20120201'
  , @end DATE = '20150405'

;WITH cte AS 
(
  SELECT YEAR(@start) AS [Year]
  UNION ALL
  SELECT yl.[Year]+ 1 as [Year]
  FROM cte yl
  WHERE yl.[year] + 1 <= Year(@end)
)
SELECT CONVERT(CHAR(4), [Year], 120) 
FROM cte
0
katma

Tally Table kullanarak başka bir çözüm:

DECLARE @startDate DATE = '20110101'
DECLARE @endDate DATE = '20150101'

;WITH E1(N) AS(
  SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL 
  SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1
)
,E2(N) AS(SELECT 1 FROM E1 a, E1 b)
,E4(N) AS(SELECT 1 FROM E2 a, E2 b)
,Tally(N) AS(
  SELECT TOP(DATEDIFF(YEAR, @startDate, @endDate) + 1) 
    ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY (SELECT NULL))
  FROM E4
)
SELECT
  YEAR(@startDate) + (N-1)
FROM Tally
WHERE
  YEAR(@startDate) + (N-1) <= YEAR(@endDate)
0
katma

Özyinelemeli cte ile bunu yapabilir ve doğrudan select in deyimini kullanarak doğrudan geçici tablo oluşturabilirsiniz;

DECLARE @sd INT = 2011, @ed INT = 2015

;WITH cte AS(SELECT @sd AS y
       UNION ALL
       SELECT y + 1 FROM cte WHERE y < @ed)
SELECT * INTO #YEARRANGE FROM cte
0
katma
DECLARE @STARTDATE DATE, @ENDDATE DATE

SET @STARTDATE = '2011-01-10'
SET @ENDDATE = '2015-06-16'

CREATE TABLE #YEARRANGE([YEAR] INT)

;WITH C AS (
    SELECT DATEPART(YEAR, @STARTDATE) AS yr
    UNION ALL
    SELECT yr + 1
    FROM C
    WHERE yr < DATEPART(YEAR, @ENDDATE)
    )
INSERT INTO #YEARRANGE
SELECT yr
FROM C
ORDER BY yr

SELECT * FROM #YEARRANGE

Çıktı

YEAR
------------
2011
2012
2013
2014
2015
0
katma
DECLARE @STARTDATE INT = 2011

DECLARE @ENDDATE INT = 2015

CREATE TABLE #YEARRANGE([YEAR] INT)

WHILE @STARTDATE <= @ENDDATE
BEGIN
  INSERT INTO #YEARRANGE
  VALUES(@STARTDATE)

  SET @STARTDATE = @STARTDATE + 1
END


SELECT * FROM #YEARRANGE

DROP TABLE #YEARRANGE
0
katma
CREATE TABLE #YEARRANGE
(
  Years INT
)

DECLARE @STARTDATE DATE,
    @ENDDATE DATE;
SET @STARTDATE = '20110101';
SET @ENDDATE = '20150101';

WITH GetYears 
AS
(
  SELECT YEAR(@STARTDATE) AS Years
  UNION ALL
  SELECT yl.Years+ 1 as Years
  FROM GetYears yl
  WHERE yl.Years + 1 <= YEAR(@ENDDATE)
)
INSERT INTO #YEARRANGE
SELECT Years FROM GetYears ORDER BY Years;

SELECT * FROM #YEARRANGE

DROP TABLE #YEARRANGE

ÇIKTI:

year
2011
2012
2013
2014
2015
0
katma

Welp, birileri beni bu varyasyonla dövmüş olabilir.

Declare @StartYear int = 2011
  , @EndYear int = 2015
Declare @YearDiff int = @EndYear - @StartYear 
  , @i int =0 --Counter

if OBJECT_ID('tempdb..#YEARRANGE') is not null
  drop table #YEARRANGE;
Create Table #YEARRANGE (YearRange int)

-- I hate loops in SQL.
while @i <= @YearDiff
begin
  INSERT INTO #YEARRANGE
  select @i + @StartYear
  set @i +=1;
end

/* Tada  */
Select * 
from #YEARRANGE
0
katma