VB.NET'te dosyanın MD5'inin kontrol edilmesi

Bir kullanıcı düğmeyi tıkladığında, belirli bir dosya seçmesini ister. Bu doğru dosya olup olmadığını MD5 hash kontrol eder.

Kodla ilgili sorun bana "Yanlış Dosya" iletisini vermesidir ve dosya için MD5 karma dosyasının "3982908442F37245B305EDCF4D834494" olduğundan eminim

Private Sub Button3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

    dim md5code as string

    OpenFileDialog1.ShowDialog()

    Dim md5 As MD5CryptoServiceProvider = New MD5CryptoServiceProvider
    Dim f As FileStream = New FileStream(OpenFileDialog1.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read, 8192)
    f = New FileStream(OpenFileDialog1.FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read, 8192)
    md5.ComputeHash(f)
    Dim ObjFSO As Object = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim objFile = ObjFSO.GetFile(OpenFileDialog1.FileName)

    Dim hash As Byte() = md5.Hash
    Dim buff As StringBuilder = New StringBuilder
    Dim hashByte As Byte
    For Each hashByte In hash
      buff.Append(String.Format("{0:X1}", hashByte))
    Next

    md5code = buff.ToString()

    If md5code = "3982908442F37245B305EDCF4D834494" Then
      TextBox2.Text = OpenFileDialog1.FileName
    Else
      MessageBox.Show("Wrong File")
    End If
  End Sub
0
um .... neden VBS ve VB.NET'i karıştırıyorsunuz ??? Bu doğal olarak sorunlara yol açacaktır .... tekrar tekrar.
katma yazar specializt, kaynak
Kodunuzda önemsiz bir yük olması dışında, "{0: X2}" olması gerekmez mi?
katma yazar samjudson, kaynak

3 cevap

Lütfen aşağıdaki MS KB makalelerine bakın:

HashAlgorithm.ComputeHash Yöntemi (Akış)

Visual Basic .NET veya Visual Basic 2005 kullanarak karma değerler nasıl hesaplanır ve karşılaştırılır?

Temel olarak, MD5 dizginizin nesnelerini makalelerin herhangi birinde belirtilen şekilde değiştirmeniz gerekir. İkincisini alıntılamak için:

Private Function ByteArrayToString(ByVal arrInput() As Byte) As String
 Dim i As Integer
 Dim sOutput As New StringBuilder(arrInput.Length)
 For i = 0 To arrInput.Length - 1
   sOutput.Append(arrInput(i).ToString("X2"))
 Next
 Return sOutput.ToString()
End Function

Bu yöntemi md5.Hash ile parametre olarak çağırır ve sonucu md5code değişkeninizde saklarsınız:

md5Code = ByteArrayToString(md5.Hash)
1
katma

Change this: buff.Append(String.Format("{0:X1}", hashByte))

To: buff.Append(String.Format("{0:X2}", hashByte))

Bunu kodda kaldırabilirsiniz:

Dim ObjFSO As Object = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Dim objFile = ObjFSO.GetFile(OpenFileDialog1.FileName)
0
katma

Kurulum için aşağıdaki kodu yapıştırın:

Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography

'Start Hash Generator
Function makemd5(ByVal file_name As String)
  Return hash_generator("md5", file_name)
End Function
Function hash_generator(ByVal hash_type As String, ByVal file_name As String)
  Try
    Dim hash
    If hash_type.ToLower = "md5" Then
      hash = MD5.Create()
    ElseIf hash_type.ToLower = "sha1" Then
      hash = SHA1.Create()
    ElseIf hash_type.ToLower = "sha256" Then
      hash = SHA256.Create()
    Else
      MsgBox("Backend Error: Unknown Hash Type - " & hash_type, MsgBoxStyle.Critical)
      Return "Error"
    End If
    Dim hashValue() As Byte
    Dim fileStream As FileStream = File.OpenRead(file_name)
    fileStream.Position = 0
    hashValue = hash.ComputeHash(fileStream)
    Dim hash_hex = PrintByteArray(hashValue)
    fileStream.Close()
    Return hash_hex
  Catch ex As Exception
    Return "Error"
  End Try
End Function
Public Function PrintByteArray(ByVal array() As Byte)
  Dim hex_value As String = ""
  Dim i As Integer
  For i = 0 To array.Length - 1
    hex_value += array(i).ToString("X2")
  Next i
  Return hex_value.ToLower
End Function
'End Hash Generator

MD5 karma değerini almak istediğinizde, sadece md5 (dosya_adı) komutunu kullanın ve dosyanızın yolu ile dosya_adı 'nı değiştirin.

Örneğin:

TextBox1.Text = md5("C:\Desktop\foo.txt")
0
katma