Bölümlenmiş UITableView'daki düğme etiketiyle sorun

Bölümlü tablo görünümünde iki parmağım var başparmak yukarıya ve başparmak aşağı. Başlangıçta iki düğmenin resmi seçilmedi. Başparmak düğmesini seçtiğimde, görüntü seçili ve diğer biri seçili değil ve tersi olur.

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
  {
    enter code hereNSLog(@"mod:numberOfSectionsInTableView");
    NSLog(@"[preferences count]=%d",[preferences count]);
    return [preferences count];
  }

  -(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView
  numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
  {enter code here
    enter code herereturn [self.choices count];
  }

  - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView
       cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexpath
  {


  NSLog(@"cellForRowAtIndexPath: DISPLAY TEST"); 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell";
    UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];

    if (cell == nil) {

      cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithFrame:CGRectZero reuseIdentifier:CellIdentifier] autorelease];
            NSLog(@"Text is: %@", [choices objectAtIndex:indexpath.row]);          
      NSLog(@"CHOICE AT INDEX PATH IS: %@",[choices objectAtIndex:indexpath.row %[choices count]]);
      cell.textColor = [UIColor whiteColor];
      cell.backgroundColor = [UIColor blackColor];


      //Thumbs up button.
      //UIButton *thumbsUp = [[UIButton alloc]init]; 
      thumbsUp = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom];            
      [thumbsUp setTag:(indexpath.row+(indexpath.section * 50))];
      [thumbsUp addTarget:self 
             action:@selector(thumbUp_ButtonClicked:event:)
       forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];   
      [thumbsUp setTitle:@"" forState:UIControlStateNormal];
      thumbsUp.frame = CGRectMake(150.0, 20, 20, 15);
      [thumbsUp setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsup_not_selected.png"]
     forState:UIControlStateNormal];

      //NSLog(@"------------------>TAG TEST : %d",(indexpath.row+(indexpath.section * 50)));
      [cell.contentView addSubview:thumbsUp];

      //Thumbs down button

      thumbsDown = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeCustom];
      [thumbsDown addTarget:self 
              action:@selector(thumbDown_ButtonClicked:event:)
        forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
      [thumbsDown setTitle:@"" forState:UIControlStateNormal];
      thumbsDown.frame = CGRectMake(200, 20, 20, 15);

      [thumbsDown setTag:indexpath.row+120];
      [cell.contentView addSubview:thumbsDown];
      [cell setSelectionStyle:UITableViewCellSelectionStyleNone];


    [thumbsDown setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsdown_not_selected.png"]forState:UIControlStateNormal];

    }

    NSLog(@"------------> TAG TEST %d",thumbsUp.tag);
    cell.text = [choices objectAtIndex:(indexpath.row % [choices count])];


    NSLog(@"HELLO FOR TESTING");
    return cell;


    }
  - (UIView *)tableView:(UITableView *)tableView viewForHeaderInSection:(NSInteger)section {
    NSString *sectionTitle = [self tableView:tableView titleForHeaderInSection:section];
    if (sectionTitle == nil) {
      return nil;
    }

    //Create label with section title
    UILabel *label = [[[UILabel alloc] init] autorelease];
    label.frame = CGRectMake(15, 10, 300, 25);
    label.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    label.textColor = [UIColor blackColor];
    label.shadowColor = [UIColor whiteColor];
    label.shadowOffset = CGSizeMake(0.0, 1.0);
    label.font = [UIFont boldSystemFontOfSize:16];
    label.textAlignment = UITextAlignmentLeft;
    label.text = sectionTitle;


    //Create header view and add label as a subview
    UIView *view = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(12, 0, 300, 60)];
    [view autorelease];
    [view addSubview:label];
    //[view addSubview:segmentedControl];
    view.backgroundColor = [UIColor grayColor];
    return view;
  }

  //Thumbs Up Button Action

  - (IBAction)thumbUp_ButtonClicked:(id)sender event:(id)event
  {
    NSLog(@"Thumbs Up Check!");


    UIButton *button = (UIButton *)sender;
    UITableViewCell *cell = (UITableViewCell *) [[button superview] superview];


    NSIndexPath *indexPath = [myTable indexPathForCell:cell];
    NSLog(@"indexpath =%d",indexPath.row);
    //[button setTag:indexPath.row+(indexPath.section * 50)];

    int cTag=[sender tag];
    NSLog(@"------>TAG : %d", cTag);
    NSLog(@"------> Calculated TAG %d",indexPath.row+(indexPath.section * 50));
    if(cTag == (indexPath.row+(indexPath.section * 50)))
    {
      NSLog(@"BUTTON COUNT:");
      [button setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsup_selected.png"]
              forState:UIControlStateNormal];
    }


    NSInteger section = indexPath.section;
    NSInteger row = indexPath.row;

    //int row = button.tag;

    NSLog(@"SECTION IS:%d",section);
    NSLog(@"ROW IS: %d",row);


      NSArray *array = cell.contentView.subviews;
    NSLog(@"NUMBER OF OBJECTS: %d",[array count]);
    UIButton *test = (UIButton *)[array objectAtIndex:2];

    [test setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"thumbsdown_not_selected.png"]forState:UIControlStateNormal];

  }

Bir butonun görüntüsünü değiştirirken düğmenin etiketiyle ilgili sorun nedeniyle birkaç düğme değişiyor. Herhangi biri bir çözüm bulabilirse, yararlı olacaktır ....

5
Sorun nedir?
katma yazar Simon Lee, kaynak

1 cevap

Bu, tablo görüntüleme hücrelerinin geri dönüştürülmesi nedeniyle yaygın bir durumdur. Düğme etiketleri içeren şemanız oldukça karışık ve hataya eğilimlidir.

Tablo görünümünüzün datatsource veri modelindeki her hücrenin ThumbsUp/Down durumunu takip etmek daha mantıklı olur. Ardından, cellForRowAtIndexPath: 'a her düğme durumunu açıkça ayarlayın.

BTW: cell.text ve cell.textColor kullanımdan kaldırıldı. cell.textLabel özelliklerini kullanmalısınız.

1
katma
Sorudan sorunu çözmek için +1
katma yazar Owen Hartnett, kaynak
Herhangi biri, sorunu düzeltmek için kod sağlayabilirse yardımcı olacaktır. Sorun, düğme için etiket ayarlanıyor ...
katma yazar Susha, kaynak