SubView kaldırırken CALayer Zombie

Detay Görünümüm var. Değerlerden biri, bir resme işaret eden bir URL'dir.

URL boş değilse, ilerleme çubuğunu görüntülemek için tempota bir Görünüm oluşturur ve görüntüyü arka planda NSURLConnection ile indirir. Hazır olduğunda, ilerlemeyi kaldırın ve eski ilerleme görünümünü değiştirerek foto yeni bir Görüntü Görünümü oluşturup ekleyin.

Görünümü [[self.view viewWithTag: 1100] removeFromSuperview]; ile kaldırmaya çalışırken EXC_BAD_ACCESS olarak her zaman alıyorum. . Kodu her satırda kontrol ettim ve hatanın nerede olduğunu tahmin edemiyorum belki de bazı kuralları kaçırdım.

Aletler bana şu bilgileri veriyor:

#  Address Category  Event Type RefCt  Timestamp  Size  Responsible Library Responsible Caller
0  0x5ded960  CALayer Malloc 1  00:10.772.601  48 UIKit  -[UIView _createLayerWithFrame:]
1  0x5ded960  CALayer Zombie -1 00:14.720.076  0  QuartzCore -[CALayerArray copyWithZone:]

Ve bu kod:

- (void) loadDataIntoView
{

  //Create the View without the photo
  self.nombreTextView.text = self.evento.nombre;
  self.fechaTextField.text = @"Del 12 de Junio de 2010 al 3 de Octubre de 2011";

  //Check is a photo url exists

  if (self.evento.foto) {
    //Download the photo in background
    self.fotoConnection = [NSURLConnection connectionWithRequest:
                [NSURLRequest requestWithURL:self.evento.foto] 
                              delegate:self];
    //Erros are handled by the delegate methods
    //This error should never happen
    if (!self.fotoConnection) {
      NSLog(@"Error creating connection");
      exit(0);
    }
    //Create the entradilla View
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 216, 280, 145);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];

    //Create the progess View
    UIView *progressView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(26, 76, 270, 130)];
    progressView.tag = 1100;

    //Create progressView Label
    UILabel *legendLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 270, 20)];
    legendLabel.text = @"descargando fotografía";
    legendLabel.font = [UIFont systemFontOfSize:11];
    legendLabel.textColor = [UIColor lightGrayColor];
    legendLabel.textAlignment = UITextAlignmentCenter;

    //Create progressView progressBar
    UIProgressView *auxView = [[UIProgressView alloc] initWithFrame:CGRectMake(35, 20, 200, 40)];
    self.progressBar = auxView;
    [auxView release];
    self.progressBar.tag = 1200;

    [progressView addSubview:legendLabel];
    [legendLabel release];

    [progressView addSubview:progressBar];
    [progressBar release];

    [self.view addSubview:progressView];
    [progressView release];

  } else {
    //Create the entradilla View without any foto view space on top
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 76, 280, 283);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];
  }

  //Configure the ToolBar

  //Create the favourites button if evento is not favourite
  UIBarButtonItem *favouritesButton;
  if (!self.evento.isFavourite) {
    NSString *imagePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"29-heart" ofType:@"png"];
    UIImage *addFavouriteImage = [UIImage imageWithContentsOfFile:imagePath];
    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:addFavouriteImage style:UIBarButtonItemStylePlain target:self action:@selector(addFavoritosButtonPressed)];
    //    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"+ Favoritos" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(addFavoritosButtonPressed)];
  } else {
    favouritesButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"- Favoritos" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(removeFavoritosButtonPressed)];
  }
  //Create the Web buttom
  UIBarButtonItem *webButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Mostrar Web" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(webButtonPressed)];

  //Create the Map buttom
  UIBarButtonItem *mapButton = [[UIBarButtonItem alloc] initWithTitle:@"Mostrar Mapa" style:UIBarButtonItemStyleBordered target:self action:@selector(mapButtonPressed)];
  self.toolbarItems = [NSArray arrayWithObjects:favouritesButton, webButton, mapButton, nil];
  [favouritesButton release];
  [webButton release];
  [mapButton release];  

}

#pragma Mark -
#pragma Mark NSURLConnection Delegate

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse *)response
{
  NSHTTPURLResponse *resp = (NSHTTPURLResponse *) response;
  if ((resp.statusCode >= 200) && (resp.statusCode < 300)) {
    //OK status Code
    //Prepare the temp array
    self.fotoData = [NSMutableData data];

    //Get the lenght of data to download for progress bar
    self.dataSizeToDownload = resp.expectedContentLength;
    self.dataSizeDownloaded = 0;
  } else {
    //Wrong status Code
    self.fotoData = nil;
    self.progressBar = nil;
    [connection cancel];
    self.fotoConnection = nil;

    //Reconfigure the View
    //Remove the old entradilla
    [[self.view viewWithTag:1000] removeFromSuperview];
    //Create the repositioned entradilla View
    UITextView *entradillaTextView = [[UITextView alloc] init];
    entradillaTextView.frame = CGRectMake(26, 76, 280, 283);
    entradillaTextView.text = self.evento.entradilla;
    entradillaTextView.tag = 1000;
    [self.view addSubview:entradillaTextView];
    [entradillaTextView release];

  }
}

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data
{
  [self.fotoData appendData:data];

  self.dataSizeDownloaded = self.dataSizeDownloaded + (float)data.length;
  if ( self.dataSizeToDownload != 0) {
    float prog = (float)( self.dataSizeDownloaded/self.dataSizeToDownload );
    [self performSelectorOnMainThread:@selector(updateProgressBarWithValue:) withObject:[NSNumber numberWithFloat:prog] waitUntilDone:NO];
  }  
}

- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection
{
  //If no error create a new View and Reload the data
  self.fotoConnection = nil;
  if (self.fotoData) {

    self.progressBar = nil;

// !!!!!!!!! THIS IS THE EXC_BAD_ACCESS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [[self.view viewWithTag:1100] removeFromSuperview];

    UIImageView *fotoImageView = [[UIImageView alloc] initWithImage:
                   [UIImage imageWithData:self.fotoData]];      
    fotoImageView.frame = CGRectMake( 26, 76, 270, 130);
    fotoImageView.contentMode = UIViewContentModeScaleAspectFit;
    [self.view addSubview:fotoImageView];


    [fotoImageView release];    
    [self.view reloadInputViews];


  } else {
    //Error downloading foto
  }

}

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error
{
  self.fotoConnection = nil;
  self.fotoData = nil;
  UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:error.description message:nil delegate:nil cancelButtonTitle:@"aceptar" otherButtonTitles:nil];
  [alert show];
  [alert release];
}


- (void) updateProgressBarWithValue:(NSNumber *)value
{
  float progress = [value floatValue];
  NSLog(@"Progress %f", progress);
  //self.progressBar.progress = progress;
}
1

1 cevap

Sonunda kendim alırım. Sadece birkaç saatliğine App'den uzaklaşıyorum ve sonra bir özellik olarak ilan ettiğimden beri orada olmamalı bir [progressBar sürümü] keşfettim. Yerel kodları bildirdiğim diğer kodla tutarlı değildi, bu yüzden kodu her kontrol ettiğimde fark etmedim.

1
katma
Çözüm için tebrikler. Cevabınızı 'kabul edildi' olarak işaretlediğinizden emin olun, böylece başarılarınızdan öğrenebilirsiniz. Şerefe
katma yazar Andrew Kozak, kaynak