Java schemacrawler kullanarak, veritabanımdaki her tablo neden taranıyor?

Java'yı schemacrawler kullanarak, veritabanımdaki her tablo neden tarar? Sadece komut satırında belirttiğim veritabanını taramasın mı: -database = openfire ???

:: schemacrawler batch launcher
@echo off
C:\JDK\bin\java.exe -classpath jtds-1.2.4.jar;schemacrawler-8.8.jar; \
schemacrawler-sqlserver-8.8.jar schemacrawler.tools.sqlserver.Main \
-user=sa -password=password -database=openfire -port=1433 -host=localhost \
-table_types=TABLE -command=schema -schemas=.*\.dbo.* -infolevel=standard \
-loglevel=FINE
1

1 cevap

Tamam, anladım. -Database bayrağı sadece sql sürücüsüne bir bağlantı yolu verir, veritabanı adı için filtreyi etkilemez. Diğer bir deyişle:

-database=openfire DOES NOT EQUAL -schemas=openfire.dbo.*

Yani, cevap:

:: schemacrawler batch launcher
@echo off
C:\JDK\bin\java.exe -classpath jtds-1.2.4.jar;schemacrawler-8.8.jar; \
schemacrawler-sqlserver-8.8.jar schemacrawler.tools.sqlserver.Main \
-user=sa -password=password -database=openfire -schemas=openfire.dbo.* \
-port=1433 -host=localhost -table_types=TABLE -command=schema \
-infolevel=standard -loglevel=FINE

Tamamlanmış batch komutum:

@ECHO OFF
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
:: first get timestamp of this script
SETLOCAL
FOR /F "skip=1 tokens=2-4 delims=(-)" %%a IN ('"echo.|date"') DO (
  FOR /F "tokens=1-3 delims=/.- " %%A IN ("%DATE:* =%") DO (
    SET %%a=%%A&SET %%b=%%B&SET %%c=%%C))
SET /A "yy=10000%yy% %%10000,mm=100%mm% %% 100,dd=100%dd% %% 100"
FOR /F "tokens=1-4 delims=:. " %%A IN ("%time: =0%") DO @SET \
UNIQUE=%yy%%mm%%dd%-%%A%%B

SET TITLE=Schema Crawler
TITLE=%TITLE%
:: supports DBNAME as argument
IF NOT "%1"=="" (
 SET DBNAME=%1
 C:\JDK\bin\java.exe -classpath jtds-1.2.4.jar;schemacrawler-8.8.jar; \
 schemacrawler-sqlserver-8.8.jar schemacrawler.tools.sqlserver.Main -user=sa \
 -password=password -database=!DBNAME! -schemas=!DBNAME!.dbo.* -port=1433 \
 -host=localhost -table_types=TABLE -command=schema -procedures= \
 -infolevel=lint -loglevel=OFF > !DBNAME!_schema_!UNIQUE!.txt
 GOTO :END
)

:: run minimized
::IF NOT DEFINED PIL (
::  SET PIL=1
 ::  START /MIN "" %~0 %1
 ::  EXIT /B
::)

:: script start
ECHO Working...
OSQL.exe -E -Slocalhost -h-1 -Q"SET NOCOUNT ON;SELECT LTRIM(RTRIM(name)) \
FROM sysdatabases WHERE name NOT IN ('master','tempdb','model','msdb');" \
>dblist.txt
FOR /F "tokens=* delims= " %%I IN (dblist.txt) DO (
 IF NOT "%%I"=="                           " (
  SET DBNAME=%%I
  SET DBNAME=!DBNAME: =!
  ECHO !DBNAME!
  C:\JDK\bin\java.exe -classpath jtds-1.2.4.jar;schemacrawler-8.8.jar; \
 schemacrawler-sqlserver-8.8.jar schemacrawler.tools.sqlserver.Main -user=sa \
 -password=password -database=!DBNAME! -schemas=!DBNAME!.dbo.* -port=1433 \
 -host=localhost -table_types=TABLE -command=schema -procedures= \
 -infolevel=lint -loglevel=OFF > !DBNAME!_schema_!UNIQUE!.txt
 )
)
DEL /Q dblist.txt
GOTO :EXIT

:END
ECHO Finished processing %1 . Closing in 20 seconds...
ECHO.
FOR /l %%a in (20,-1,1) do (TITLE %TITLE% -- closing in %%as&ping \
-n 2 -w 1 127.0.0.1>NUL)

:EXIT
EXIT
5
katma
Teşekkürler, bu önemli bir zaman tasarrufu oldu
katma yazar Basic, kaynak